Vzdelávacie aktivity ECM

Naša spoločnosť VIACARE, s.r.o., spoločne so Združením vlastníkov koľajových vozidiel pripravila súbor seminárov,

pomocou ktorých by sme radi ozrejmili nie len legislatívne aspekty, prípravu a priebeh certifikácie v rámci Nariadenia komisie 445/2011 o ECM ale aj postupy a metódy manažmentu rizík v ECM.


Seminár I. –  Úvod do problematiky ECM a riziká

Miesto konania: hotel Barónka, Bratislava

Dátum konanie: 17.5.2019

Čas konania: od 9:00 do 13:00

Témy seminára:

1. Úvod do súčasnej legislatívy ECM a pripravované nové nariadenie Európskej komisie.

2. Certifikácia ECM.

3. Prvky rizík v ECM a riziká na Slovensku v období 2013-2019.

4. Úvod do manažmentu rizík.

Náklady: pre členov ZVKV zdarma, pre nečlenov ZVKV 80 €

Počet účastníkov: cca 40

Základné dokumenty: Organizačné pokyny pre nečlenov ZVKVProgram Seminára I.Prihláška pre nečlenov ZVKV vo formáte .docx alebo Prihláška v .pdf


Seminár II. –  Manažment rizík v príkladoch

Miesto konania: bude upresnené

Dátum konanie: bude upresnený

Čas konania: od 9:00 do bude upresnený podľa potreby

Témy seminára:

1. Metódy posudzovania rizík.

2. FMEA – poruchy, príčiny a následky.

3. Kategórie následkov, pravdepodobnosť výskytu.

4. Stanovenie hodnotenia následkov a pravdepodobnosti výskytu.

5. Definovanie matice rizík, proces riadenia rizík.

Náklady: pre členov ZVKV zdarma, pre nečlenov ZVKV 80 €

Počet účastníkov: cca 40


Seminár III. –  Aplikácia manažmentu rizík v praxi koľajových vozidiel – certifikačný seminár ukončený vydaním certifikátu „Manažment rizík ECM I.“

Miesto konania: bude upresnené

Dátum konanie: bude upresnený

Čas konania: od 9:00 do bude upresnený podľa potreby

Témy seminára:

1. FMEA konštrukčná – poruchy, príčiny následky.

2. FMEA procesov – poruchy, príčiny a následky.

3. Kategórie následkov, pravdepodobnosť výskytu.

4. Stanovenie hodnotenia následkov a pravdepodobnosti výskytu.

5. Definovanie matice rizík, proces riadenia rizík.

6. a iné.

Náklady: budú spresnené v priebehu realizácie úvodných seminárov

Počet účastníkov: cca 10


V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne záujmu o semináre, neváhajte kontaktovať:

1. prezidentku ZVKV, pani Magdechovú – zvkv@wagonservice.sk

alebo

2. konateľa VIACARE, s.r.o., pána Poprockého – viacare@viacare.sk