Postup certifikácie

Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. vykonáva:

 • Certifikáciu podľa Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011.

Proces certifikácie má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

 • Prípravná fáza;
 • Certifikačný audit – 1. stupeň;
 • Certifikačný audit – 2. stupeň (na mieste);
 • Rozhodnutie o udelení/neudelení certifikátu.

V prípade záujmu o certifikáciu niektorej z funkcií, postup je veľmi jednoduchý.

Postup certifikácie certifikačným orgánom (CO) VIACARE, s.r.o. má nasledujúce fázy:

PREDBEŽNÉ POSUDZOVANIE – dobrovoľná fáza

Predbežné posudzovanie je certifikačná služba, o ktorú môže žiadateľ požiadať na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe odporúčania VIACARE, s.r.o.

Cieľom predbežného posudzovania je rámcovo posúdiť plnenie certifikačných požiadaviek podľa príslušných noriem a predpisov v danej oblasti, certifikačnej schéme a súvisiacich metodických smerniciach na certifikáciu a preveriť stav pripravenosti žiadateľa o certifikáciu.

Základnou podmienkou vykonania predbežného posudzovania je podanie Žiadosti o osvedčenie s vyznačením položky 4.5.

Žiadateľ, u ktorého bude vykonané predbežné posúdenie, poskytne VIACARE, s.r.o. požadované dokumenty potrebné na posúdenie.

VIACARE, s.r.o. žiadateľovi sprístupní Návrh PS (Posudzovanej skupiny) a kalkuláciu poplatku za službu podľa cenníka. Následne žiadateľ dá svoje stanovisko k PS analogicky ako pri iných certifikačných službách.

PS počas posudzovania neposkytuje konzultácie a návody, ako prípadné zistené nedostatky riešiť a odstrániť.

Svoje zistenia PS uvedie v „Zázname z predbežného posudzovania“. Zistenia slúžia žiadateľovi na to, aby mohol odstrániť prípadné problémy, ktoré by mu bránili získať certifikáciu, pre žiadateľa nie sú záväzné.

Po skončení predbežného posudzovania sa žiadateľ môže rozhodnúť, či bude v procese udelenia certifikácie pokračovať, alebo nie.

PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU

Žiadateľ vyplní a zašle certifikačnému orgánu:

 • Žiadosť o osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu alebo Žiadosť o osvedčenie zhody pre funkcie údržby,
 • Charakteristiku organizácie – miesta,
 • Charakteristiku organizácie – rozsah činnosti.
 • Cenová ponuka – pripraví ju CO VIACARE, s.r.o. na základe doručenej žiadosti a dotazníka,
 • Stanovenie termínu auditu.

1. STUPEŇ AUDITU

 1. Certifikovaný subjekt predloží certifikačnému orgánu VIACARE, s.r.o.:
  • Vyplnený prehľad plnenia požiadaviek,
  • Dokumenty súvisiace s plnením požiadaviek.

2. Doručená dokumentácia je preskúmaná certifikačným orgánom VIACARE, s.r.o..

2. STUPEŇ AUDITU (na mieste)

Vykonanie certifikačného auditu v certifikovanom subjekte:

 • Posúdenie informácií a dôkazov o zhode so všetkými požiadavkami normy ISO/IEC 17021-1 a o zhode systému s legislatívou EU 2019/779,
 • Vytvorenie Správy zo záverečného rokovania.

ČINNOSTI PO AUDITE

 1. Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. vypracuje dokumentáciu z auditu.
 2. V prípade zistenia nezhôd, žiadateľ do 10 dní spracuje Akčný plán odstránenie nezhôd a najneskôr do 6 mesiacov doručí certifikačnému orgánu dôkazy o odstránení kritických nezhôd.
 3. Na základe všetkých dokumentov Výkonný výbor certifikačného orgánu rozhodne o udelení/neudelení certifikátu.
 4. Certifikát bude doručený žiadateľovi a zverejnený v databáze ERADIS.