CSM

PORADENSTVO, KONZULTÁCIE, PRÍPRAVA, POSÚDENIE, SPRACOVANIE METODIKY, RIZIKÁ, DOHĽADOVANIE AUDITOV, NAVRHOVANIE ZLEPŠENÍ

Pripravujeme špeciálnu ponuku pre vlastníkov koľajových vozidiel a dopravcov

tak, aby všetky subjekty spĺňali VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013
o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009

  • špeciálne balíčky poradenstva pred získaním Bezpečnostného osvedčenia,
  • spracovanie základnej metodiky CSM s cieľom, aby boli subjekty vzájomne porovnateľné a neustále sa zlepšovali,
  • špeciálne balíčky dohľadu nad spracovaním CSM v priebehu celého obdobia platnosti osvedčení,
  • komplexné vedenie manažmentu rizík železničných podnikov,
  • vyhodnocovanie rizík, návrh nápravných opatrení a monitoring rizík,
  • spracovanie návrhov implementácie prvkov CSM (Spoločných bezpečnostných metód) do informačných systémov.
  • a ďalšie.

Ak sa nájdete v registri ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety potom je ponuka venovaná práve Vám.