Postup recertifikácie

Postup recertifikácie certifikačným orgánom (CO) VIACARE, s.r.o. má nasledujúce fázy:

PRÍPRAVA NA RECERTIFIKÁCIU

Žiadateľ vyplní a zašle certifikačnému orgánu:

 • Žiadosť o osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu alebo Žiadosť o osvedčenie zhody pre funkcie údržby,
 • Charakteristiku organizácie – miesta,
 • Charakteristiku organizácie – rozsah činnosti.
 • Cenová ponuka – pripraví ju CO VIACARE, s.r.o. na základe doručenej žiadosti a dotazníka,
 • Stanovenie termínu auditu.

1. STUPEŇ AUDITU

 1. Certifikovaný subjekt predloží certifikačnému orgánu VIACARE, s.r.o.:
  • Vyplnený prehľad plnenia požiadaviek,
  • Dokumenty súvisiace s plnením požiadaviek.

2. Doručená dokumentácia je preskúmaná certifikačným orgánom VIACARE, s.r.o..

2. STUPEŇ AUDITU (na mieste)

Vykonanie recertifikačného auditu v certifikovanom subjekte:

 • posúdenie informácií a dôkazov o zhode so všetkými požiadavkami normy ISO/IEC 17021-1 a o zhode systému s legislatívou EU 2019/779,
 • vytvorenie Správy zo záverečného rokovania.

ČINNOSTI PO AUDITE

 1. Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. vypracuje dokumentáciu z auditu.
 2. V prípade zistenia nezhôd, žiadateľ do 10 dní spracuje Akčný plán odstránenie nezhôd a najneskôr do 6 mesiacov doručí certifikačnému orgánu dôkazy o odstránení kritických nezhôd.
 3. Na základe všetkých dokumentov Výkonný výbor certifikačného orgánu rozhodne o udelení/neudelení certifikátu.
 4. Certifikát bude doručený žiadateľovi a zverejnený v databáze ERADIS.