Vízia a poslanie


Vízia VIACARE, s.r.o.

Víziou spoločnosti VIACARE, s.r.o. je byť dôveryhodnou nezávislou certifikačnou organizáciou.

Poslanie VIACARE, s.r.o.

Overujeme a deklarujeme stabilitu, spoľahlivosť, spôsobilosť a akceptovateľnosť.

Politika kvality VIACARE, s.r.o.

  1. Zabezpečovať nezávislú, nestrannú, pragmatickú a odbornú certifikáciu Subjektov zodpovedných za údržbu a Poskytovateľov údržby. Certifikácia je prostriedkom, nie cieľom na dosiahnutie spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.
  2. Zdrojom napredovania certifikačného orgánu je trvalý proces zvyšovania kvalifikácie jej pracovníkov, starostlivosť o pracovníkov certifikačného orgánu je preto rovnako dôležitá ako starostlivosť o zákazníka.
  3. Zlepšovanie kvality certifikačných auditov je závislé od prepojenia teórie a praxe, čo znamená aktívny prístup k novým trendom v oblasti systémov údržby koľajových vozidiel a ich auditovania.
  4. Naša prosperita je závislá od promptnosti reakcie, dodržiavania termínov, zachovania dôvernosti informácií, kvality a ceny našich služieb.
  5. Trvalé zlepšovanie všetkých procesov je základným predpokladom udržania sa na trhu.
  6. Zabezpečiť splnenie všetkých príslušných noriem a certifikačných schém a ich uznanie a vykonávanie na všetkých organizačných úrovniach.
  7. Vrcholový manažment sa zaväzuje k rozvoju a zavedeniu systému manažérstva a jeho účinnosti.