Vyhlásenie nestrannosti


Vyhlásenie nestrannosti

Činnosti VIACARE, s.r.o. sa riadia nediskriminačným spôsobom. Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, obnovy, rozširovania, obmedzovania, pozastavovania a rušenia certifikácie.

Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva.

Certifikačný orgán bude pred uzatvorením zmluvy s klientom auditu identifikovať, analyzovať a v prípade vzniku aj dokumentovať možnosti konfliktu záujmov vyvolaných poskytovaním certifikácie vrátane akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi.

Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o. vyhlasuje, že bude vždy dbať na zabezpečenie a dodržiavanie certifikačných postupov, aby neboli diskriminačné, a aby všetci zákazníci mali k nim rovnaký prístup. Na plnenie týchto stanovených podmienok využije všetky dostupné právomoci, právne predpisy a morálne zásady a dôvernosť informácií týkajúcich sa zákazníkov certifikačného orgánu.

Certifikačný orgán VIACARE, s.r.o., sa zaväzuje, že bude vykonávať svoju činnosť nezávisle od iných spoločností a všetky jeho rozhodnutia sa budú zakladať na objektívnom dôkaze získanom pri certifikačnom procese. Rozhodnutia certifikačného orgánu, tak nebudú ovplyvňované ďalšími stranami alebo ďalšími záujmami. Pre zabezpečenie nestrannosti bola v certifikačnom orgáne VIACARE, s.r.o. vytvorená Komisia na ochranu nestrannosti.

Aby bola zabezpečená objektivita, všetky certifikačné procesy vykonávajú len kvalifikovaní pracovníci. Jednotliví pracovníci na konkrétnych pracovných miestach v certifikačnom orgáne sú odmeňovaní nezávisle od výsledku a počtu vykonaných auditov. Na jednotlivé pracovné miesta sú vyberaní podľa kvalifikačného katalógu, tak aby nevznikol konflikt záujmov.

Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto obavy.