Úvod

Akreditačná značka CO VIACARE

VIACARE, s.r.o.

Prvý akreditovaný certifikačný orgán na Slovensku podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/779.

Orgán posudzovania zhody je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) pod registračným číslom 660, s číslom osvedčenia o akreditácii P-052, rozhodnutia č. 660/8684/2020/2, pre požiadavky normy ISO/IEC 17065: 2012 a dokumentu ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM certification – guide Sectoral Accreditation Scheme v1.2.

Certifikačné služby zahŕňajú:

Certifikáciu ECM

Certifikáciu samostatných funkcií údržby

Certifikáciu údržbárskych dielní

Recertifikáciu ECM

Dohľadové audity

Recertifikáciu funkcií údržby

Údržba, Informačné systémy, Riziká, FMEA,
Spoľahlivosť, Hodnotenie, Rozsah údržby