Ochrana osobných údajov


Zodpovedná osoba pre otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

VIACARE, s.r.o. určila zodpovednú osobu, ktorú môžu dotknuté osoby kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na tejto e-mailovej adrese: ecm@viacare.sk.