Sťažnosti a odvolania


Sťažnosť na aktivity VIACARE, s.r.o. ako certifikačného orgánu posudzovania zhody možno podať:

  • písomne na adresu: VIACARE, s.r.o., Hurbanova 1353/6, 024 01, Kysucké Nové Mesto,
  • e-mailom na adresu: ecm@viacare.sk,

a formu si zvolí sťažovateľ alebo na vyžiadanie vyplnení formulár č.69 Tlačivo pre sťažovateľa/odvolávajúceho.

Postup pre podanie a riešenie sťažností doručených na CO VIACARE, s.r.o. sa riadi internou v organizačnou smernicou OS-15.01, kap.5.

Odvolanie proti rozhodnutiam CO VIACARE, s.r.o.

Odvolanie proti rozhodnutiu CO VIACARE, s.r.o. možno podať písomne na adresu: VIACARE, s.r.o., Hurbanova 1353/6, 024 01, Kysuce Nové Mesto.
Lehota na podanie odvolania: Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Postup pre podanie a riešenie odvolaní doručených na CO VIACARE, s.r.o. sa riadi internou organizačnou smernicou OS-15.01, kap.5.