test

Vyplnením prihlasovacieho formulára dávam súhlas so spracovaním osobných údajov – v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ ako aj s prípadným zverejnením fotografií z priebehu stretnutia v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.