Vzdelávanie „Manažér ECM“

Spôsoby vzdelávania

Webinár

Vzdelávanie a diskusia
s lektormi v reálnom čase

 • Interaktívny prístup
 • Výmena skúseností online
 • Príležitosť na otázky a odpovede
 • Aktívne zapojenie účastníkov
 • Preverenie získaných vedomostí a osvedčenie Manažér ECM

Webinár je možné rozšíriť o prístup k:

 • obsahu problematiky vo forme prezentácií a textov
 • možnosti otestovať si získané vedomosti

E – learning

Vzdelávanie prostredníctvom
webového portálu

 • Ročný prístup k e-learning
 • Určujete si vlastné tempo vzdelávania
 • Obsah problematiky máte k dispozícii vo forme prezentácií a textov
 • Máte možnosť otestovať si získané vedomosti

 

Ponúkame Vám aj e-learning plus:

 • obsahujúcu e-learning a naviac 
 • preverenie získaných vedomostí a 
 • získanie osvedčenia Manažér ECM

Termín

Pripravujeme termíny vzdelávania.

V prípade záujmu o individuálny termín nás neváhajte kontaktovať.

Trvanie

Webinár: 2 dni
e-learning: ročný prístup
e-learning plus: ročný prístup

Cena

Webinár: 300 €
e-learning: 120 €
e-learning plus: 300 €

V prípade záujmu nás kontaktujete mailom na ecm@viacare.sk alebo telefonicky +421905950301.

Komu je vzdelávanie určené?

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov organizácie, ktorí vykonávajú funkciu subjektu zodpovedného za údržbu, alebo zmocnenca pre aspoň jednu z funkcií údržby podľa Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/779, ktorá sa pripravuje na certifikáciu alebo na recertifikáciu systému ECM.  Kurz je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ECM v organizácii.

Cieľ vzdelávania

 • oboznámiť sa s požiadavkami na súlad s prílohou II. Nariadenia pre Subjekty zodpovedné za údržbu,
 • oboznámiť sa s požiadavkami na súlad s prílohou II. Nariadenia pre Funkciu rozvoja údržby,
 • oboznámiť sa s požiadavkami na súlad s prílohou II. Nariadenia pre Funkciu riadenia údržby vozidlového parku,
 • oboznámiť sa s požiadavkami na súlad s prílohou II. Nariadenia pre Funkciu poskytovania údržby.
 • získať skúsenosti z priebehu certifikácie a auditovania pri získavaní a udržaní Osvedčení ECM,
 • získať informácie o legislatív súvisiacej s bezpečnosťou v železničnom sektore,
 • pripraviť pracovníkov na plnenie požiadaviek a zlepšovanie systému ECM.

Obsah vzdelávania

 • legislatíva a bezpečnosť železničného sektora,
 • základy systému ECM,
 • procesy ECM,
 • priebeh certifikácie ECM a príslušné normy,
 • procesy CSM,
 • riziká, analýza, hodnotenie, znižovanie,
 • plnenie požiadaviek ECM v príkladoch,
 • on-line prístup k súvisiacej legislatíve a čiastkovým prezentáciám,
 • intenzívne vzdelávanie pod vedením lektorov,
 • dobrovoľné testovanie získaných vedomostí,
 • vzdelávanie ukončené získaním osvedčenia Manažér ECM.

Čo Vám vzdelávanie prinesie?

Získate základný prehľad o problematike systému ECM. Zoznámite sa s požiadavkami systémového ECM v oblasti Subjektu zodpovedného za údržbu a jednotlivých funkcií údržby. Oboznámite sa s normami súvisiacimi s certifikáciou a napĺňaním požiadaviek ECM. Zároveň sa zorientujete vo vzájomných väzbách medzi jednotlivými požiadavkami ECM.

Certifikát

Aktívnym absolvovaním vzdelávania získa účastník „Osvedčenie Manažér ECM“, ktoré preukazuje základné kompetentnosti a odbornosti pri plnení požiadaviek ECM. Osvedčenie platí 3 roky.